O knihe napísali

O knihe napísali

„PROJEKTOVÉ MYSLENIE je výborne a prehľadne spracovaná publikácia, ktorá dôsledne pokrýva všetky aspekty projektového riadenia. Jej anglicko-slovenské vydanie ju predurčuje ako hodnotnú príručku pre domáce aj medzinárodné projektové tímy.“

 

Robert Sabaka
Riaditeľ Singapursko-stredoeurópskej obchodnej komory, Singapur

„Koordinácia a efektívne využívanie prostriedkov sa v súčasnej dobe stáva tým najcennejším zdrojom konkurenčnej výhody úspešných firiem. Autor stručne a jasne popisuje túto koordináciu prostredníctvom metód a nástrojov projektového riadenia,  čím sa táto kniha stáva prínosným pomocníkom pri zvyšovaní výkonnosti a dosahovaní konkurenčnej výhody na trhu.“

 

 Mgr. et Bc. Ján Hebnár, MBA
Riaditeľ  KINEX BEARINGS, Šanghaj, Čína

„Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK) si ma získala od prvého okamihu. Jej profesionálna grafická úprava, praktická štruktúra, príjemný štýl písania, vysoká názornosť a dvojjazyčné vydanie z nej robia výnimočnú odbornú publikáciu na našom trhu.“

 

Ing. Zuzana Krajkářová
HR riaditeľ skupiny TMR, Tatry mountain resorts, a.s., Slovensko

„Predkladaná kniha je jasne, stručne a výstižne napísaný manuál/učebnica projektového riadenia: „AKO UCHOPIŤ NÁPAD, INOVÁCIU ALEBO ZÁKAZKU A ZREALIZOVAŤ JU DO ÚSPEŠNÉHO KONCA“. Navyše je kniha napísaná veľmi pútavo a vtipne, vďaka čomu ju čitateľ prečíta na „jedno posedenie“.  Kontrolné otázky a zoznamy úloh na konci každého celku, ako aj množstvo príkladov a poučení  sú zárukou, že sa k nej čitateľ rád vráti, aj keď sa stane členom projektového tímu.“

 

RNDr. Jozef Šebek, CSc.
Riaditeľ, Technologický inštitút, Slovenská akadémia vied, Slovensko

„V knihe PROJEKTOVÉ MYSLENIE som našla pomôcku pre súčasníkov, ako cez projekty zmeniť myšlienky a túžby na skutky. Svieži úvod nenásilne vnáša aj prvky zeleného projektu či inšpiruje  myšlienkou projektového denníka. Otázky stále vedú
k zamysleniu a využitiu nášho sedliackeho rozumu. Kniha môže slúžiť rovnako dobre mladým projektovým tímom, ako aj učiteľom či študentom pri prvých stretnutiach
s projektových riadením.“
Ing. Silvia Drahošová
Prezidentka Spoločnosti pre projektové riadenie,
certifikovaná riaditeľka projektov IPMA stupeň A® a projektová manažérka v Slovak Telekom, a. s., Slovensko

„Autor nadviazal na najnovší vývoj vo výučbe projektového riadenia zdôrazňujúci PROJEKTOVÉ MYSLENIE. Oceňujem prehľadnosť textov spestrených prehľadnými obrázkami a logickým členením jednotlivých kapitol. Ďalej oceňujem tiež záverečné kontrolné otázky a zoznamy úloh potrebných na uskutočnenie jednotlivých skupín procesov cyklu riadenia projektu. Tieto časti vhodne umocňujú učebnicový charakter publikácie.“

 

prof. Ing. Igor Trávnik, DrSc.
Prezident Spoločnosti pre projektové riadenie SPPR v r. 2000 – 2006
a spoluautor systému certifikácie projektových manažérov v Slovenskej republike podľa IPMA

„Kniha „PROJEKTOVÉ MYSLENIE“ je veľmi zaujímavou, originálnou a odbornou publikáciou vhodnou ako pre pedagogických pracovníkov, tak aj pre vysokoškolských študentov, pretože sa vracia k  jednoduchosti systémového myslenia v základných princípoch. Autorovi publikácie sa touto formou podarilo priblížiť tému projektového riadenia širokému spektru špecialistov v národných, ale aj medzinárodných tímoch. Za najcennejšie považujem najmä snahu autora o zjednotenie odbornej terminológie v tejto oblasti.“

 

brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.
Rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko